Єдина Країна! Единая Страна!Звіт директора коледжу про роботу за 2013-2014 н.р. | Кіровоградський кібернетико-технічний коледж

Звіт директора коледжу про роботу за 2013-2014 н.р.

Навчально-виховний та виробничий процес 2013-2014 року здійснювався в Кіровоградському кібернетико-технічному коледжі у відповідності до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про охорону дитинства», «Про сприяння соціальному становленню та розвиток молоді в Україні», Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті та інших законодавчих актів, виданих Верховною Радою України, та нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, Державних стандартів вищої освіти, Статуту Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу та розпорядчих документів  Ради директорів ВНЗ I-II рівня акредитації Кіровоградської області.

Діяльність Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу, всіх його структурних підрозділів представлена цілісною системою спланованої роботи, що викладена у документі «План роботи Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу на 2013-2014 навчальний рік» (далі «План роботи ККТК»), який був укладений з урахуванням поданих пропозицій циклових комісій та керівників структурних підрозділів.

План роботи ККТК виконувався відповідно визначених напрямків роботи:

 • проведено 5 педагогічних рад, на яких розглядались актуальні навчальні, виховні, психолого-педагогічні проблеми щодо підготовки молодших спеціалістів за двома спеціальностями «Розробка програмного забезпечення», «Фінанси і кредит», бакалаврів за напрямом «Програмна інженерія» і «Економіка та підприємництво» та базових загальноосвітніх дисциплін.
 • представлено головні завдання роботи коледжу на 2013-2014 н.р., затверджено план роботи коледжу.

На засіданнях адміністративної ради та щотижневих нарадах при директорові, приймались рішення оперативного характеру щодо вирішення поточних проблем, розглядались актуальні організаційні питання життєдіяльності коледжу.

Навчальний процес на початок 2013-2014 н. р. охоплював 431 студентів, з них: 348 осіб за денною формою навчання, 32 особи за заочною формою навчання та 58 осіб за вечірньою формою навчання. На замовлення міського центру зайнятості пройшли курсову цільову підготовку 119 осіб.

У 2013/2014 навчальному році коледж випускає 218 фахівців, з них диплом з відзнакою одержать  32 випускники.

Навчальний процес забезпечується силами штатних робітників та сумісниками. Загальна кількість викладачів у 2013-2014 н. р. складала 40 осіб, з них: 13 – викладачів сумісників; штатних – 27 осіб. Серед них:

 • кандидати наук- 11 осіб;
 • вищу категорію мають – 16 осіб;
 • звання методиста – 6 осіб;
 • звання старшого викладача – 6 осіб.

Роботу педагогічного колективу Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми “Удосконалення структури і процесу навчання як засобу забезпечення успішної соціалізації, створення ефективних стратегій, моделей і технологій викладання навчальних дисциплін та реалізація кредитно- модульної системи навчання у ККТК» та виконання таких завдань: метою методичної діяльності ККТК є – підготовка викладача, здатного працювати з обдарованими студентами, розробляти зміст та методику викладання предметів, вести науково-дослідну роботу, організація науково-методичної роботи на предметних циклових комісіях, створення сприятливих умов для реалізації викладачем творчого потенціалу, саморозкриття та саморозвитку.

Діяльність методичної роботи здійснюється за такими основними напрямами:

 • науково-методичне забезпечення навчальних предметів;
 • трансформування наукових ідей у педагогічну практику;
 • науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота;
 • консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

За такими основними завданнями:

 • створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
 • моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень студентів, здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури, створених науково-методичних матеріалів на допомогу педагогічним працівникам;
 • здійснення методичної роботи щодо підвищення професійної компетентності молодих спеціалістів; вивчення потреб і надання практичної допомоги педагогічним працівникам в період підготовки їх до атестації;
 • проведення науково-практичних конференцій і семінарів з теорії та практики психології і соціальної роботи;
 • вивчення рівня знань, умінь і навичок студентів відповідно до державних стандартів кожного освітнього рівня,  вивчення стану викладання предметів в навчальних закладах;
 • підготовка і проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд до участі їх у наступних етапах змагань;
 • вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально- виховного процесу кадрами з відповідною базовою освітою;
 • проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їх перспективного педагогічного досвіду та його впровадження, залучення кращих із них до конкурсів професійної майстерності, навчально-методичної та науково-дослідної роботи;
 • участь у масових, методичних заходах семінарах, конференціях, конкурсах, виставках, творчих зустрічах з педагогічних питань, з метою популяризації прогресивних ідей та практичного досвіду, заходах, поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності педагогічних працівників;
 • розробка, апробація та впровадження освітніх технологій та систем, перспективного педагогічного досвіду;

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в коледжі організовано роботу науково – методичної ради, циклових комісій з навчальних дисциплін, спланована їх робота. 22 травня 2014 року на засіданні науково-методичної ради ККТК підведені підсумки методичної роботи.

Всі викладачі працюють над індивідуальними методичними проблемами, які обрано залежно від рівня педагогічної майстерності, інтересів викладачів Розвиткові творчої активності викладачів сприяло і застосування активних форм і методів роботи: обговорення статей, науково – методичної літератури,  участь в наукових конференціях. Реалізуючи методичну роботу, викладачі циклових комісій залучались до розробки навчальних планів, обговорювали питання забезпечення дисциплін методичною літературою, питань аналізу взаємовідвідування занять, питань впровадження міжпредметних зв’язків в навчальну діяльність, друку фахових праць з обраної тематики.  Розпочата та має відображення в роботі циклових комісій діяльність з організації колективних та групових рівнів по реалізації внутрішньоколеджанської системи підготовки викладачів до інноваційної діяльності.

На належному рівні підготовлено і проведено виставки результативності методичної роботи циклових комісій. Протягом року на кожній цикловій комісії здійснювався огляд програмно-методичного забезпечення, різноманітних видів діагностики навчальних досягнень студентів.

Були проведені Тижні циклових комісій. Програмою «Тижнів» передбачено різноманітну позанавчальну студентську діяльність: проведено конкурси, виставки творчих робіт студентів, клубів позанавчальної діяльності, диспути, фахові студентські читання та інші види науково-творчої та навчальної діяльності студентів.

Результати цієї роботи, досягнення та недоліки розглядались на засіданнях голів циклових комісій.

Згідно з робочим планом було організовано роботу школи молодого викладача. Призначено педагогів – наставників, проведено співбесіди з молодими викладачами про планування навчального матеріалу, вивчення нормативних документів про освіту, вивчено вимоги до сучасного навчального заняття. Було організовано взаємовідвідування занять молодих викладачів та наставників. З 17.09. по 17.10.2013р. з метою надання допомоги молодим викладачам у розв’язанні проблем щодо методики викладання, ознайомлення із сучасними технологіями навчання і виховання творчим надбанням педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського, передовим педагогічним досвідом та запровадження їх у практичній роботі молодих викладачів в ККТК проведено Місячник молодого викладача. Слід відзначити плідну роботу наставників молодих спеціалістів: Стоян І.І., Сороку О.О., які систематично працювали з викладачами, допомагали їм у підготовці до проведення занять.

Затверджений на 2013-2014 р. перспективний план проходження курсової підготовки та атестації педпрацівників ККТК  виконаний у повному обсязі. За 2013 – 2014 р. курсову підготовку згідно з графіком проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників у КОІППО ім. Сухомлинського, КНТУ, КДПУ здійснили 5 викладачів.

Прийняли участь у роботі міських методичних об’єднаннях викладачі: Шерман З.О., Ільченко Г.В., Омельяненко Н.С., Демчук О.В., Вороніна Т. Л., Коршенко О. Ю., Щербина Л. О. У міжкурсових обласних заходах приймали активну участь: Ільченко Г.В., Демчук О.В., Вороніна Т. Л., Кошолап В. В.

Складено на 2015 р. та погоджено з ЦМСПС попереднє замовлення щодо проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників ККТК. Складено на 2014-2015 н.р. та затверджено перспективний план проходження курсової підготовки та атестації педпрацівників ККТК.

У 2013-2014 н.р. атестувалося 3 педагогічних працівника: підвищили свою кваліфікаційну категорію за результатами атестації 1 педагогічний працівник, 2 викладача відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 1 викладач відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «викладач методист», 2-м викладачам присвоєно звання «старший викладач», 1-му викладачу присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

В ході атестації викладачі, які атестувалися, демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами. Проведено творчі звіти викладачів: Кошолап В.В., Троян О.П., Сороки О.О. На засіданні науково-методичної ради був розглянутий та ухвалений імідж-проект викладача Троян О.П.

Протягом року проводились моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень студентів з української мови та літератури, української мови (за проф. спрямуванням). Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговорені на засіданнях педагогічної ради, видані накази, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності викладачів. Порівняльний аналіз дозволив визначити шляхи вдосконалення навчально – виховного процесу.

Досліджувалась участь студентів в різних конкурсах, олімпіадах; простежено результативність відповідно до рівня педагогічної майстерності викладача.

З метою розвитку та вдосконалення науково – дослідницької діяльності студентів в коледжі було проведено конференції: «Ринок фінансових послуг: стратегія, практика, проблеми», «Роль податкових надходжень у формування бюджету України», «Світовий політичний процес у ХХІ-му столітті», «Соціально-економічні моделі суспільного розвитку». Слід відзначити вагомий вклад у підготовку студентів таких викладачів : Богданова О.В., Шаумян О.Г., Ніколаєва С.П., Троян О.П., Луненко Л. М., Щербина Л. О.

Проведені предметні олімпіади ККТК з базових дисциплін дозволили виявити і направити на міські тури студентів ККТК. На міській олімпіаді з інформатики 17.11.2013 р. отримали призові місця Удоденко Олександр (гр.. П-11, II місце), Ткачук Роман (гр. П-21, II місце), Мусієнко Антон (гр. П-12, III місце), Ігнатьєв Олександр (гр. П-11, III місце), Жиденко Андрій (гр. П-11, III місце). На I етапі (обласному) Всеукраїнської та 39-ї міжнародної студентської олімпіади з програмування, яка проводилася в КНТУ, прийняли участь і отримали дипломи студенти групи П-01: Резніченко Олександр, Железняк Олександр, Олійник Олександр.

Відзначений високий рівень підготовки студентів, яких готували викладачі: Вороніна Т.Л., Шерман З.О., Азарова О.С., Сорока О. О. виявився досить високим.

В навчальному процесі використовуються 6 комп’ютерних класів та Інтернет-клуб, де студенти та педагогічний колектив можуть у вільний час використовувати Інтернет – мережу для пошуку необхідної інформації та працювати за комп’ютерною технікою. Для студентства та працівників Кіровоградський кібернетико-технічний коледж приєднався до програми «wifi.in.ua», що надало можливість, окрім власного внутрішнього wi-fi, розширити робочу зону wi-fi в приміщенні ККТК, мета якого – безкоштовний Інтернет з безпечно-обмеженою пошуковою системою та швидкістю в мережі 512 кбіт/с, що є достатньою для пошуку необхідно інформації бажаючим студентам-користувачам.

Бібліотека Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу взяла курс на застосування електронних підручників в навчальному процесі, що дозволило створити повну базу основних підручників в електронному вигляді. Окрім внутрішньої бази електронних підручників, комп’ютери в бібліотеці ККТК мають вихід до баз найбільших бібліотек України через мережу Інтернет. Це полегшить пошук необхідного навчального матеріалу студентові. Матеріальна база Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу налічує понад 60 комп’ютерів, які забезпечені програмним забезпеченням для навчального процесу та мають вихід в мережу Інтернет.

Протягом року бібліотечний фонд поповнився  на 98 примірників нових надходжень, з них методичних видань ККТК – 320 примірників. На кінець року бібліотечний фонд становив 62658 примірників. Періодичні видання складають 48 найменувань.

Протягом року в читацькій залі бібліотеки відбулися змістовні культурно-просвітницькі заходи, творчі акції бібліотеки. Підготовлено значну кількість тематичних виставок, літературних презентацій, тематичних тижнів.

Багато уваги протягом року приділено формуванню здорового способу життя студентів, спортивних досягнень, вдосконаленню програмно- методичного та матеріально-спортивного забезпечення фізичного виховання та спорту в коледжі. Особливої уваги надано вдосконаленню змісту роботи медичних спецгруп, враховуючи стан здоров’я студентів, особливо першокурсників. Враховано рішення Колегії МОНУ з питань стану викладання фізкультури на сучасному етапі, та інших нормативних документів. У грудні 2013 р. проведено першість коледжу з волейболу, у яких прийняло участь – 7 команд; у  лютому 2014 р. проведені змагання з баскетболу, де прийняли участь 5 команд;  у березні 2014 р. проведені змагання з міні-футболу, у яких прийняло участь-5 команд; у квітні 2014 р. проведено особисту першість з настільного тенісу, у якій прийняло участь 12 студентів.

Адміністрацією ККТК постійно здійснювався контроль за веденням навчальної документації, дотриманням графіку навчального процесу, виконанням навчальних програм, їх практичної частини, за якістю лабораторно-практичних робіт. Проводились зрізи навчальних досягнень студентів засобом проведення комплексних контрольних робіт у зв’язку з черговою акредитацією спеціальностей.

Головним завданням коледжу – є практична підготовка студентів до обраної професії, тому великого значення в навчальному процесі має проходження різних видів практик: навчальної, технологічної та виробничої або переддипломної. Практика студентів здійснювалась відповідно до «Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах», нормативних документів Міністерства освіти і науки України, графіка навчального процесу.

Протягом навчального року проведено значну за обсягом профорієнтаційну роботу на всіх циклових комісіях. Викладачі ККТК проводили профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл міста Кіровограда (спільно з міським Центром зайнятості) для учнів 9-11-х класів.

Проведення вивчення відгуків, громадської думки стосовно випускників коледжу, які вступили до інших вищих навчальних закладів, за місцем їх роботи показало високий рейтинг нашого навчального закладу. Випускники працевлаштувалися у такі підприємства, як Філія «Кіровоградський райавтодор», Смолінська шахта «Схід ГЗК», Головне управління юстиції в Кіровоградській області, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кіровоградського району, ПАТ КБ «Приват Банк», Березівська сільрада, Устинівське відділення Долинської МДПІ, Медіа-група «Весь Кіровоград» та багато ін.

Були замовлені 1000 прим. флаєрів інформаційно-профорієнтаційного змісту, які розповсюджувалися при міському та обласному Центрах зайнятості, а також серед відвідувачів ККТК та студентів, які виявили бажання донести інформацію про коледж до своїх друзів чи родичів або односельців.

На сайті ККТК періодично оновлюється інформація про навчання та вступ до ККТК.

Організовані і проведені підготовчі курси, які відвідало 20 слухачів, що планують вступити до нашого навчального закладу.

Протягом навчального року господарська частина постійно проводила прибирання приміщення коледжу та прилеглої території, дотримуючись санітарно-гігієнічних норм, своєчасно в зимовий період проводилось прибирання снігу та льоду.

До початку навчального року частково були проведені ремонти меблів в аудиторіях, налагоджувальні роботи системи теплопостачання та вимірювальних приладів, оновлювався контур заземлення будівлі.

Постійно проводиться обстеження будівлі та приміщень. Акти обстеження з листами про необхідність проведення ремонтно-будівельних робіт надаються в управління освіти. В травні місяці було проведено загальне обстеження з начальником виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва Кіровоградської міської ради – Чабанової О.О. та начальником сектору управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Кіровоградської міської ради Безеда О.Д. По підсумкам обстеження були зазначені види робіт та кошти на їх виконання.

За підсумками роботи минулого 2013-2014 навчального року, враховуючи позитивні досягнення та недоліки щодо якісної підготовки молодших спеціалістів і бакалаврів, визначено освітню проблему на 2014-2015 навчальний рік.

В. о. директора коледжу                                                      О. Ю. Токарев

 

Рекомендуємо:

Архів

Всі права захищені. © 2012-2018 Кіровоградський кібернетико-технічний коледж.
Копіювання матеріалу з сайта лише з дозволу адміністрації.
Яндекс.Метрикаключевые слова: Кіровоградський коледж, кібернетико-технічний коледж, коледж, ККТК, Кіровоград, КТККіровоградський кібернетико-технічний коледж kktk.kr.ua, Интернет-магазин poly-kancler.kr.ua, Спілка підприємців в Кіровограді kirspilka.kr.ua, Идеи на медицинскую тематику medtehideas.com.ua, Интернет-магазин poly-kancler.com.ua, Теософия в Кировограде theosophy.kr.ua, Кіровоградський інститут розвитку людини vmurol.kr.ua